கூவம் ஆற்றை சுத்தம் செய்வது முற்றிலும் சாத்தியம் – மனுநீதி மாணிக்கம்

Cooum river cleaning is Completely possible by Manuneethi manickam.. கூவம் ஆற்றை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த முடியும். Manuneethi manickam sir interview on News 7 https://www.facebook.com/ManuNeethiFoundation/