கூவம் நதியை சுத்தம் செய்ய முடியும் , அதே சமயம் மாணவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பை வழங்க முடியும் ..
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அய்யா மனுநீதி மாணிக்கம் கருத்துரை .

It is Possible to restore Cooum River, 100 % pollution free and It will create a massive jobs Opportunities for youth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *