மீனவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் நிலை குறித்து அய்யா மனுநீதி மாணிக்கம் அவர்களின் கருத்துரை

மீனவர்களுக்கு நிலையான விலை கிடைக்க – நிர்வாகத்தில் என்ன மாற்றம் தேவை : அய்யா மனுநீதி மாணிக்கம் அவர்களின் கருத்துரை