அருளாட்சி ஏற்பு வழிபாட்டுப் பெரு விழா – Ayya Manu Neethi Manickam Talk

பேரூர் திருமடத்தின் குருமகாசந்நிதானங்கள் சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளாருக்கு அருளாட்சி ஏற்பு வழிபாட்டுப் பெரு விழா. – திருப்பூர் | கணியாம்பூண்டி | SKM மஹால். Ayya Manu Neethi Manickam Talk on Good Governance