பேரூர் திருமடத்தின் குருமகாசந்நிதானங்கள் சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளாருக்கு அருளாட்சி ஏற்பு வழிபாட்டுப் பெரு விழா. –

திருப்பூர் | கணியாம்பூண்டி | SKM மஹால்.

Ayya Manu Neethi Manickam Talk on Good Governance

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *