நாட்டின் நிர்வாகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் – ” மனுநீதி மாணிக்கம்”

Narration of Manu Neethi Cholan Rule by Mnau Neethi Manickam

 

 

இன்றே உறுப்பினராக இலவச பதிவு செய்யவும்:

Jon Free - Manuneethi Foundation for Good Governance

(Manuneethi Manickam Ayya )மனு நீதி மாணிக்கம் அய்யாவை பற்றி மேலும் அறிய:

https://youtu.be/-UFjDAVBIOI

www.manuneethi.tv/mak

www.facebook.com/ManuNeethiFoundation/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *